O nas :: Regulamin :: Kontakt


Menu:


Adres :

ODN Zawiercie LIDER

  • ul. Leśna 10
  • 42-400 Zawiercie
  • 0(32) 671 03 04


Regulamin Ośrodka :


1. Organizacja i zadania:

Celem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli LIDER jest organizowanie
i prowadzenie działalności oświatowej polegającej na doskonaleniu nauczycieli, wychowawców i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych , pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki w zakresie organizacji i zarządzania oświatą oraz doradztwo merytoryczne dla nauczycieli kadry kierowniczej. Zadania placówki realizowane w postaci różnorodnych form doskonalenia i wymiany doświadczeń ( konferencji, szkoleń, warsztatów, seminariów, kursów ) prowadzone są przez wysoko kwalifikowaną kadrę specjalistów: nauczycieli akademickich, konsultantów, pracowników nadzoru pedagogicznego i instruktorów, trenerów oraz innych specjalistów.

Oferta szkoleń opracowana jest w oparciu o priorytety Ministra Edukacji Narodowej i Śląskiego Kuratora Oświaty. Uwzględnia również propozycje wynikające z bieżących potrzeb nauczycieli, szkół, placówek oświatowych, organów prowadzących i innych.

Na stronie internetowej ośrodka w zakładce Ankieta, można zgłaszać propozycje ewentualnych form i tematów doskonalenia i dokształcania.

Ośrodek organizuje różnorodne otwarte formy doskonalenia dla nauczycieli różnych specjalności w salach wykładowych znajdujących się w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli LIDER w Zawierciu, ul.Leśna 10. Szkolenia dla rad pedagogicznych prowadzone są na miejscu w szkole a także na życzenie zamawiającego - szkolenia wyjazdowe.

2. Szkolenia otwarte

Wyboru szkoleń nauczyciele dokonują z Katalogu szkoleń znajdującego się na zakładce strony internetowej ośrodka. Dopuszcza się możliwość organizacji innych szkoleń niż wymienione w katalogu na specjalne zapotrzebowanie. Zajęcia odbywają się w grupach szkoleniowych liczących do 25 osób oraz do 20 osób w przypadku zajęć warsztatowych. Biorąc jednak pod uwagę szczególne warunki i możliwości organizacyjne dopuszcza się możliwość realizacji szkoleń na innych warunkach ustalonych przez ośrodek.

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wymogami zawartymi w stosownych rozporządzeniach MENiS.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest uczestnictwo w minimum 80% zajęć, podpisanie listy obecności , wykonanie innych zadań objętych programem szkolenia. W przypadku kursów kwalifikacyjnych uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników z powodu nieobecności na 1/3 zajęć lub niewykonania 1/3 postawionych zadań . Osobie skreślonej z listy nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty. Zapisu na szkolenia można dokonać osobiście, telefonicznie lub wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej ośrodka. Potwierdzamy zapisy drogą elektroniczną, telefoniczną lub osobiście. Opłaty za szkolenie należy dokonać 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć osobiście w siedzibie ośrodka, lub przelewem na konto ośrodka. Jeśli zapis na szkolenie nastąpi po terminie 2 poprzedzających tygodni, należy uiścić opłatę zaraz po zgłoszeniu uczestnictwa.
Przy wpłacie dokonanej osobiście wystawiamy dowód wpłaty a na żądanie uczestnika fakturę.
W przypadku odwołania szkolenia lub rezygnacji uczestnika ze szkolenia na 3 dni przed jego rozpoczęciem, ośrodek zwraca zamawiającemu wpłatę w całości. Przez rezygnację rozumie się osobiste, telefoniczne lub mailowe zgłoszenie nieobecności oraz uzyskani potwierdzenia odebrania tej wiadomości przez pracownika ośrodka. Ośrodek nie zwraca wpłat w przypadku nieobecności, rezygnacji w dniu szkolenia lub przerwania szkolenia.

3. Szkolenia rad pedagogicznych

Zamówienia szkolenia rad pedagogicznych można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej ośrodka, telefonicznie lub osobiście. Dokumentem potwierdzającym zamówienie jest wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy odesłany do Ośrodka faksem lub drogą elektroniczną.
Obowiązkiem zamawiającego szkolenie jest poinformowanie uczestników o terminie i miejscu i warunkach jego realizacji.
Zaświadczenia wysyłane są listem poleconym na adres zamawiającej placówki w terminie do trzech tygodni po zakończeniu szkolenia.
Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały szkoleniowe.
W przypadku szkoleń wymagających określonego sprzętu i warunków lokalowych ośrodek ustala z placówką warunki w jakich powinno odbywać się szkolenia i sprzęt jaki placówka może przygotować do zajęć. O cenie szkolenia rad pedagogicznych decydują głównie: czas trwania , lokalizacja placówki, liczba prowadzących, szczególne wymagania dotyczące materiałów szkoleniowych i dydaktycznych .

Na życzenie placówki ośrodek może zorganizować wyjazdowe szkolenia rad pedagogicznych. Ceny ustalane są indywidualnie z placówką.